వంటలు


  • వెజ్ వంటకాలు 
       ఓట్స్ కూరగాయల సూప్ 
        పోషకాల పుల్కాలు 
        మొలకల సూప్ 
        రాగి రొట్టె
        రవ్వ పులిహోర

  • సలాడ్స్ 
       పోషకాల సలాడ్
  • కేక్స్ మరియు బేకరి ఐటమ్స్ 
      
         

No comments:

Post a Comment